25 juni 2017

Middagdienst 25 juni 2017

Predikant:
Passage: Efeze 4:1-6
Dienstsoort:

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Ps. 22: 11 (Nieuwe berijming)
Lied De woestijn zal zich verheugen (Hidde de Boer)
Ps. 52: 7
Ps. 119: 32
Ps. 89: 3
Gz. 303: 1, 2 en 5 (Liedboek)
Ps. 72: 4 en 11

Ps. 22: 11 (Nieuwe berijming)
11
Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need’rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

Lied De Woestijn zal zich verheugen (Hidde de Boer)

Gz. 303: 1, 2 en 5 (Liedboek)
1
De ware kerk des Heeren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van Zijn verbond,
dankt aan Zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar Zijn dienstmaagd om.

2
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5
Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons Uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van Uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Download bestanden Noten