8 januari 2017

Middagdienst 8 januari 2017

Predikant:
Passage: Daniël 4:19-28
Dienstsoort:

Thema: Wie trekt er in deze wereld aan de touwtjes?

Ps. 72: 1
Ps. 103: 10 en 11
Ps. 68: 16
Ps. 33: 2 en 4 (Nieuwe berijming)
Ps. 145: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 99: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 33: 2 en 4 (Nieuwe berijming)
2
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden,
op liefde rust Zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door Zijn stem.

4
Wat ook de volkeren beramen,
Hij slaat het stuk met sterke hand.
Hij zal hun trots beraad beschamen,
Zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand.
Heel het mensenleven,
aller volken streven
rust in Gods beleid.
Zalig die Hem eren,
't volk, het erf des Heeren,
nu en voor altijd.

Ps. 145: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Mijn God en Koning, aller vorsten Heer
ik zing verheugd Uw heil'ge naam ter eer.
Uw naam, zo groot en vol van majesteit
zal ik verheffen tot in eeuwigheid.
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen.
De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen.
Zijn grootheid gaat het scherpst:tand te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

4
De Heer is sterk, onwankelbaar in macht.
Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht.
Wie onder leed en moeiten gaan gebukt,
richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt.
Zij zien op U, Heer, aller ogen wachten,
U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
U doet Uw hand wijd open op hun vragen,
verzadigt al wat leeft met welbehagen.

Ps. 99: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
God is Koning, Hij sticht Zijn heerschappij.
Volken, hoor Zijn stem. Buig u, beeft voor Hem,
Die met macht gekroond op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, beef voor Zij vermogen

3
Niet op bruut geweld hebt G' Uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht.
Onder Uw beleid heerst gerechtigheid;
Uw verbond heeft leven aan Uw volk gegeven.

4
Maak Hem altezaam groot, verhef Zij naam.
Buig u voor Hem neer, kniel voor Isrels Heer.
Aan Zijn voeten reik Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.