16 april 2017

Middagdienst 16 april 2017

Predikant:
Passage: Mattheüs 27:50-53
Dienstsoort:

Eerste Paasdag
Tekst: Mattheüs 27: 52 en 53
Thema: Pasen vieren op goede vrijdag!

Ps. 21: 4 en 5
Ps 21: 6 en 13
Ps. 68: 2 en 10
Ps. 16: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Gz. 219: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liedboek¬)
Gz. 330: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Ps. 16: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
3
Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar Zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

4
Daarom verheug ik mij van harte zeer,
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij Uw vriend niet neer,
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.
Het pad des levens doet Gij mij betreden
en overvloed van vreugde schenkt Uw vrede.

Gz. 219: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liedboek¬)
1
Zingt ten hemel toe,
juicht en jubelt Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2
Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

3
Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.

4
Maatslag der natuur,
kringloop der getijden,
luistert naar het uur
dat Zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!

5
Pasen is de dag,
dat de doven lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

6
Daarom, zingt Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Wordt Zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Gz. 330: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in Zijn heerlijkheid.

2
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

3
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!