28 september 2018

Middagdienst 18 november 2018

Predikant:
Passage: Mattheüs 8:5-13 en Mattheüs 8:23-33
Dienstsoort:

Gz. 201: 1 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 68: 16 en 17
Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 115: 1, 2 en 8 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 73: 12
Ps. 73: 13 en 14

Gz. 201: 1 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al Uw schreden;
voer ons aan Uw hand
tot in ’t Vaderland.

4
Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen
geef ook aar Uw hulp en zegen;
en aan ’t eind der baan,
laat ons binnen gaan!

Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde
en in Jezus Christus,
Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is, van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Ps. 115: 1, 2 en 8 (Liederenbundel Weerklank)
1
Niet ons, o Heer, maar Uw naam geef de eer,
om al Uw goedertierenheid, o Heer,
om al Uw trouw en zegen.
Waarom toch zouden heidenen met spot
minachtend vragen: Waar is nu hun God?
Hij is hun toch genegen?

2
Hij, onze God, bewoont het hemels licht.
Daar heeft Hijzelf Zijn hoge troon gesticht
Hij doet naar Zijn behagen.
Hun goden zijn van zilver en van goud,
slechts mensenwerk, zodat wie op hen bouwt,
vergeefs om hulp zal vragen.

8
De hemel is de hemel van de Heer.
De aarde heeft Hij tot Zijn lof en eer
de mensen eens gegeven.
In 't stille graf brengt niemand Hem nog eer.
maar wij, wij zullen prijzen onze Heer
van nu aan heel ons leven.