28 december 2018

Middagdienst 27 januari 2019

Predikant:
Passage: Efeze 1:3-14
Dienstsoort:

Thema: Grote zekerheid, verkoren in Christus

Gz. 477: 1 en 2 (Liedboek)
Ps. 145: 1, 6 en 7
Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 65: 1, 2 en 3
Gz. 451: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Ps. 62: 1 (Nieuwe berijming)

Gz. 477: 1 en 2 (Liedboek)
1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde
en in Jezus Christus,
Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is, van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Gz. 451: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, Die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

2
Alzo lief had God de wereld,
dat Hij Zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

3
Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't god'lijk Vaderhart
Zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Ps. 62: 1 (Nieuwe berijming)
1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn Toevlucht, als het water wast,
mijn Rots, mijn enige vertrouwen.