28 december 2018

Middagdienst 3 februari 2019 Door een storing is slechts een klein deel beschikbaar.

Passage: Lukas 7:29-50
Dienstsoort:

Thema: Vrij en verder

Ps. 149: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 77: 7 en 8
Gz. 419: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 285: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 32: 1 en 6
Ps. 68: 10

Ps. 149: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Halleluja! Laat opgetogen
een nieuw Gz. de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem Die u schiep;
Israël, dank Hem Die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3
De Heer gedenkt in gunst de Zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u Zelf bevrijdt.
Prijs dan Zijn naam bij dag en nacht
en roem Zijn grote macht.

Gz. 419: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

2
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gz. 285: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

3
Heer, ik wil horen
Uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien.