19 maart 2017

Morgendienst 19 maart 2017

Predikant:
Passage: Lukas 22 vers 39-46
Dienstsoort:

Tekst: Lukas 22 vers 39-46
Thema: Beproeving en verzoeking!

Ps. 33: 11
Ps. 22: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
Ps. 91: 5
Gz. 97: 1 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 69: 7
Gz. 180: 1, 5, 6 en 7 (Liedboek)
Gz. 182: 1 en 4 (Liedboek)

Ps. 22: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
1
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

2
Nochtans, op U, o God Die heilig zijt
en troont op lofGz.en, U gewijd
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Gz. 97: 1 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
't Is middernacht, en in de hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof,
de Levensvorst; in Zijn gebeên
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

2
't Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ’t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
'Mijn Vader, dat Uw wil geschied'.

3
't Is middernacht, en 't Vaderhart
sterkt en:taat de Man van smart,
Die ’t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

Gz. 180: 1, 5, 6 en 7 (Liedboek)
1
Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

5
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
Zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?

6
In angst en tranen werd Zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.

7
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,
o Man van smarten!

Gz. 182: 1 en 4 (Liedboek)
1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan Uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4
Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.