2 juli 2017

Morgendienst 2 juli 2017

Predikant:
Passage: Lukas 8:4-15
Dienstsoort:

Afscheidsdienst familie Vogelaar

Ps. 89: 7
Gz. 449: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
Ps. 119: 7, 8, 9, 24 en 25
Gz. 313: 4, 5 en 6 (Liedboek)
Gz. 416: 1, 2 en 3 (Nieuwe Liedboek)
Gz. 124 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 67: 3 (Nieuwe berijming)

Gz. 449: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
1
God enkel licht,
Wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

2
Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in Zijn ogen?

3
Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet:toten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5
God onze Heer,
wil tot Uw eer
ons klein geloof:terken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Gz. 313: 4, 5 en 6 (Liedboek)
4
Open overal de poort,
Heer, voor Uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor Uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5
Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6
Laat ons zo Uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Gz. 416: 1, 2 en 3 (Nieuwe Liedboek)
1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gz. 124 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
(3x)

Ps. 67: 3 (Nieuwe berijming)
3
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij Die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.