11 juni 2017

Middagdienst 11 juni 2017

Passage: Mattheüs 13:45-46 en Filippenzen 2:5-11
Dienstsoort:

Ps. 68: 13
Ps. 135: 1, 2 en 3
Gz. 436: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 89: 1 en 18
Ps. 118: 11
Gz. 237: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 436: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Halleluja, lof zij de Heer!
Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,
de Schepper aller dingen!
De roem van Zijn barmhartigheid,
Zijn wijsheid, macht en majesteit
moet al het schepsel zingen.

2
Halleluja, lof zij de Zoon,
gedaald van ’s hemels hoge troon
tot heil van stervelingen!
Hem, Die voor onze zonden stierf,
ons ’t leven door Zijn dood verwierf,
moet al het schepsel zingen.

3
Halleluja, de Geest zij eer!
Als in Zijn tempel daalt Hij neer
in ’t hart van stervelingen!
Hem, Die ons troost en leert en leidt,
en voor de hemel toebereidt,
moet als het schepsel zingen.

4
Halleluja, lof zij de Heer!
Gelijk door eng'len word' U eer
gebracht door stervelingen!
Heer, driemaal heilig, wees geëerd;
U, Die het gans heelal regeert,
moet al het schepsel zingen.

Gz. 237: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

2
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

3
De Heil'ge Geest, Die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten;
Hij, Die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.