28 december 2018

Middagdienst 20 januari 2019

Predikant:
Passage: Romeinen 10:10-17
Dienstsoort:

Thema: Gods liefde horen, geloven, aannemen

Ps. 84: 1 en 2
Ps. 147: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 95: 1, 2, 3 en 4
Ps. 89: 8
Gz. 450: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 147: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
1
Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heeren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

2
Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Heere, groot in krachten,
er is geen grens aan Zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen,
die trots hun eigen weg verkozen.

Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde
en in Jezus Christus,
Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is, van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Gz. 450: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
1
Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op Zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2
God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5
Daarom lof zij de Heere,
in Wie ons heil bestaat,
Hem Die ons toe wou keren
Zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.