24 januari 2019

Middagdienst 24 februari 2019

Predikant:
Passage: 1 Samuel 15:16-26 en Markus 10:13-16
Dienstsoort:

Over verwerping, geen geloofsgevoel en baby’s

Ps. 113: 1 en 2
Ps. 113: 3 en 4
Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 106: 1 en 3
Gz. 257 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 257 (Liedboek)
Ps. 146:1,4

Gz. 303 (Liederenbundel Weerklank)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde
en in Jezus Christus,
Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is, van de Heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Gz. 257 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Geprezen zij de Heere.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
Zijn warmte en Zijn vuur.

Geprezen zij de Heere.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op Zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
Zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Heere.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Gz. 257 (Liedboek)
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor Uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!