4 februari 2018

Middagdienst 4 maart 2018

Predikant:
Passage: 1 Petrus 1:1-2, 13-19
Dienstsoort:

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Tekst: 1 Petrus 1:15-16

Ps. 99: 4
Ps. 111: 1 en 6
Gz. 450: 5 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 25: 2 (Nieuwe berijming)
Ps. 119: 1
Gz. 259: 1 en 2 (Liedboek)
Gz. 463: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 450: 5 (Liederenbundel Weerklank)
5
Daarom lof zij de Heere,
in Wie ons heil bestaat,
Hem Die ons toe wou keren
Zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Ps. 25: 2 (Nieuwe berijming)
2
Heere, maak mij Uwe wegen
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt;
leid mij in Uw rechte leer,
laat mij trouw Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Gz. 259: 1 en 2 (Liedboek)
1
Halleluja! Lof zij het Lam,
Die onze zonden op Zich nam,
Wiens bloed ons heeft geheiligd;
Die dood geweest is, en Hij leeft;
Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2
Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit Beiden!
Van Zijn gemeenschap, Zijn gena,
Zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Gz. 463: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
U Die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U Die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn,
Heer, U bent mijn doel.

2
U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als Uw kind
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met:tand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.