28 september 2018

Morgendienst 14 oktober 2018

Predikant:
Passage: Spreuken 15:13-18, Lukas 5: 27-32 en Jesaja 25: 6-12
Dienstsoort:

Ps. 150: 1
Gz. 298: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 298: 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 444 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 139: 1 en 14 (Nieuwe berijming)
Ps. 133: 3
Ps. 103: 1 en 5 (Nieuwe berijming)
Ps. 72: 9, 10 en 11
Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 298: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2
Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

3
Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef Uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon -
hoogverheven Licht ten leven
dat het duister overwon!

4
Laat Uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt Uw licht, Uw licht alleen!

Gz.: 444 (Liederenbundel Op Toonhoogte) – 1 keer met alle kinderen, dan 2 twee keer in canon met de gemeente
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Ps. 139: 1 en 14 (Nieuwe berijming)
1
Heer, Die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor Uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Ps. 103: 1 en 5 (Nieuwe berijming)
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe Zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij Die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van Zijn stem.

Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.