25 november 2018

Morgendienst Eerste Kerstdag 25 december 2018

Predikant:
Passage: Lukas 2:1-7 en Hebreeën 1:1-3
Dienstsoort:

Tekst: Hebreeën 1:1

Gz. 138: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
Gz. 106: 1, 2, 3 en 4 (Zingende gezegend)
Gz. 117: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 124: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 133: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 343 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 98: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
Gz. 9: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 101 (Evangelische Liedbundel)

Gz. 138: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
1
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

3
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, Die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Gz. 106: 1, 2, 3 en 4 (Zingende gezegend)
1
Blaas de bazuin en sla de trom,
geboren is Gods Kind!
Laat alle klokken luiden gaan,
kom zingend rond de kribbe staan,
Zijn koninkrijk begint,
Zijn koninkrijk begint,
hosanna, hosanna, Zijn rijk begint!

2
Blaas de bazuin, de loftrompet,
en richt hoog op uw hoofd;
de toekomst staat in deze ster,
nu is de vrede niet meer ver,
de dag die God belooft,
de dag die God belooft,
hosanna, de dag die God belooft.

3
Blaas de bazuin - Zijn zonnegloed
laat niemand koud en kil.
Hier is een Mens Die liefde doet,
hier is God Zelf in vlees en bloed,
verwonder u, heel stil,
verwonder u, heel stil,
hosanna, verwonder u, heel stil.

4
Blaas de bazuin en sla de trom
en roep: Victoria!
Geen leven is nu zonder zin,
gegeven is: een nieuw begin,
o zing halleluja,
o zing halleluja,
hosanna, o zing halleluja!

Gz. 117: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

2
Eer zij God Die onze Vader
en Die onze Koning is.
Eer zij God Die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

3
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Gz. 124: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!

2
Hij, Die heerst op 's hemels troon,
Heere Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
Woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!

3
Lof aan U Die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij Die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al Uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!

Gz. 133: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
wordt G' op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor.
Leer m' U danken daarvoor.

3
Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Gz. 343 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had dat zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als 'n kind
heel eenvoudig,
door te worden als een kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.

Ps. 98: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
1
Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in Zijn handen.
Hij heeft Zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de:te landen
het heil van onze God aanschouwd.

Gz. 9: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,
Die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

2
Heer, onze God, Die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?

3
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

4
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam!

Gz. 101 (Evangelische Liedbundel)

Ere zij God, ere zij God.
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.