25 mei 2017

Donderdag 25 mei 2017 10.00 uur

Predikant:
Dienstsoort:

Gz. 189: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 279 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 47: 3 en 4
Ps. 24: 4 en 5
Ps. 68: 6 en 7 (Nieuwe berijming)
Ps. 110: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 229: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
Gz. 259: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 189: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Kroon Hem met koningskroon,
het Godslam op Zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel, en zing
van Hem Die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge Vorst
Die ’t heil voor mij verwierf!

4
Kroon Hem, Die liefde is,
Hem Die Zijn wonden toont,
ook nu Hij hoog verheven is
en aan Gods zijde woont.
Zijn glorie is te groot,
verblindend voor het oog.
De eng'len buigen zich terneer
voor Hem Die troont omhoog.

Gz. 279 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Majesteit, groot is Zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, Die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is Zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Ps. 68: 6 en 7 (Nieuwe berijming)
6
O stoet van wie het heil bevocht
en grote overwinningstocht,
o Heer, Die zijt geprezen!
Gij God, Die duizend duizendmaal
aanbeden wordt in elke taal,
almachtig Opperwezen!
Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
vurige wagen, vurig paard,
wolk die den Heer verhulde.
Gevangen de gevangenis!
Hij Die ons hoogst verlangen is
ontvangt de hoogste hulde.

7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het Die ons heeft gered,
Die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij Die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Heere Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Ps. 110: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Zo heeft de Heere tot mijn Heer gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.

2
De Heere wil u met Zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de Heer, u gaf.

3
Uw volk is zeer gewillig om te strijden.
Zij treden aan in heilig feestgewaad.
Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden
als frisse dauw in vroege dageraad.

4
De Heere heeft u deze eed gezworen
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid:
Zo als Mechizedek had verkoren,
wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

5
De Heer, Die op uw wegen u bewaarde,
is in de strijd steeds aan uw rechterhand.
Zijn arm verplettert koningen der aarde,
wanneer Zijn dag komt en Zijn toorn ontbrandt.

6
Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken,
Hij roeit hen uit, vertrapt hen met Zijn voet.
Terwijl Hij voortgaat, drinkt Hij uit de beken
en heft het hoofd, de zegen tegemoet!

Gz. 229: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
1
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot Zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

2
Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is Zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst Zijn heerlijkheid.

3
De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Heere,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
Wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

4
Wie kan Zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
Die voor Zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het Vaderhuis.

5
O, Heer, Die onze Koning zijt,
laat niets Uw rijk verhind'ren,
en open voor Uw kind'ren
de poorten van Uw woning wijd.
Laat, met Uw feestkleed aan
ons tot Uw bruiloft gaan.

Gz. 259: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Glorie aan God. (4x)
Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

2
Glorie aan God. (4x)
Kondigt het aan,
door de kracht van Zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van Zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

3
Glorie aan God. (4x)
Heersen met Hem
op de troon en Zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij
alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)