17 januari 2019

Morgendienst 17 februari 2019

Passage: Romeinen 12:1-8 en Handelingen 22:1-10
Dienstsoort:

Tekst: Romeinen 12:2
Thema: Gods wil proeven

Gz. 95: 1 en 2 (Liedboek)
Gz. 95: 3 (Liedboek)
Ps. 86: 4 (Nieuwe berijming)
Gz. 233 (Opwekking voor Kids)
Ps. 25: 2, 4 en 6
Ps. 85: 1 en 3
Gz. 427: 1, 2 en 5 (Liedboek, tekst: Paul Gerhardt)

Gz. 95: 1, 2 en (Liedboek)
1
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, Wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar Zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

2
Dan zullen wij met alle heil'gen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

3
Hem nu Die in ons werkt en ons geleidt,
Die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van Zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

Ps. 86: 4 (Nieuwe berijming)
4
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
laat mij in Uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van Uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gz. 233 (Opwekking voor Kids)
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Gz. 427: 1, 2 en 5 (Liedboek, tekst: Paul Gerhardt)
1
Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, Die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

2
De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

5
Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond'ren moet,
als Hij, Die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.