5 juni 2017

Morgendienst 5 juni 2017 9.30 uur

Predikant:
Passage: Romeinen 8:18-27
Dienstsoort:

Zangdienst
Thema: Het zuchten van de Geest

Gz. 148 (Evangelische Liedbundel)
Ps. 25: 2 en 4
Gz. 153: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 477: 1 en 2 (Liedboek)
Gz. 453 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 172: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 211: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 330: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 148 (Evangelische Liedbundel)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Gz. 153: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, Die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
Die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer
Hij is Heer
(4x)
Naam aller Namen, naam aller Namen.

2
Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei'lge Geest
Die Gods Woord aan ons bevestigd:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam.

Jezus, Hij is Heer
Hij is Heer
(4x)
Naam aller Namen, naam aller Namen.

Gz. 477: 1 en 2 (Liedboek)
1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gz. 453 (Liederenbundel Weerklank)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest, Die in ons woont.
Prijs de Koning der heerlijkheid.
Prijs Hem tot in eeuwigheid.

Gz. 172: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid
ons stil te zijn
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

2
Rein door Uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest.

3
Heer, ik wil horen Uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien.

Gz. 211: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Door al het lijden van de tijden
wordt naar verlossing toegeleefd.
De schepping smacht naar Uw bevrijden,
naar ’t heil dat U Uw kind'ren geeft.
Wij zuchten mee en zien verlangend
naar U en Uw:chijning uit.
Reeds hebben wij de Geest ontvangen,
Die 'Kom!' roept, samen met Uw bruid.

2
Door U, Heer Jezus, is het leven
dat nooit meer sterft aan ’t licht gebracht.
Eens zult U ons met eer omgeven,
deelt U met ons Uw troon en macht.
Is ’t Vaderhuis straks onze woning,
dan zullen wij U zien, o Heer.
Daar vindt Uw liefde haar bekroning
en brengen wij U eeuwig eer.

3
Dat uitzicht doet ons in dit leven
vol moed volharden in de strijd.
Houd steeds ons oog omhoog geheven
naar U, o Heer der heerlijkheid
Versterk zo ons geloofsvertrouwen,
U gaf Uw Geest als onderpand.
Nu nog geloof, maar straks aanschouwen:
doe spoedig, Heer, Uw woord gestand.

Gz. 330: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in Zijn heerlijkheid.

2
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

3
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!